Technikum ZSI - Weterynarz

Informacje ogólne:

Powstanie szkoły - 2007 r.

Cykl kształcenia - 5 lat.

Założeniem Technikum jest umożliwienie uczniom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej, jak i specjalistycznej oraz przygotowanie ich do kontynuowania nauki na studiach wyższych lub do wejścia na rynek pracy i biznesu.

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii. Może sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielania pierwszej pomocy zwierzętom.

W trakcie 5 - letniego cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa maturalnego, zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania tytułu TECHNIKA WETERYNARII. Szkoła przygotowuje do podjęcia studiów na kierunku weterynaria, zootechnika, biologia, biotechnologia, rolnictwo i in.

Uczniowie nabywają umiejętności obsługi i pielęgnacji weterynaryjnej zwierząt. Odbywają zajęcia edukacyjne w pracowniach specjalistycznych pod kierownictwem lekarzy weterynarii, a praktyki zawodowe w lecznicach weterynaryjnych. W trakcie nauki zdobywają umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym (USG, aparaty hematologiczne, spektrofotometry), przeznaczonym do diagnozowania chorób oraz sprzętem analitycznym do określania rodzaju patogenów. W ramach zajęć odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w lecznicach weterynaryjnych, gospodarstwach specjalistycznych i in.

Program nauki umożliwia absolwentom zdobycie umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa

Szkoła ma na koncie spektakularne sukcesy. W roku szkolnym 2018/2019 Wiktoria Paszkiewicz, uczennica Technikum Weterynarii, zajęła I miejsce w finale (etap centralny) XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Bydgoszczy w bloku tematycznym: weterynaria. Uczennica okazała się najlepszą wśród uczniów techników weterynaryjnych z całej Polski.

Technikum ZSI zostało również nagrodzone tytułem „Złotej Szkoły 2020” w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw - Technika 2020. Szkoła zajęła 5. miejsce w województwie, a 57. w kraju. Placówka została nagrodzona zaszczytną „Złotą Tarczą”!

W roku szkolnym 2020/2021 Weronika Jarmuł i Jakub Maksymiuk wzięli udział w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, który odbył się ponownie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Weronika została laureatką, a Jakub finalistą.

Technikum osiągnęło również ogromny sukces w 2022 roku zajmując 15. miejsce w Polsce w rankingu głównym i 1. w województwie w Pomorskim Rankingu Techników Perspektywy 2022. Szkoła po raz kolejny otrzymała prestiżową „Złotą Tarczę”. Na zwycięstwo technikum ZSI złożyły się sukcesy w olimpiadach, bardzo wysokie wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz świetna zdawalność egzaminów zawodowych.

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język angielski zawodowy
 • przepisy ruchu drogowego
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • chów zwierząt
 • rozród i inseminacja zwierząt
 • diagnostyka weterynaryjna
 • profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • kontrola i nadzór weterynaryjny

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • pracownia anatomiczna
 • pracownia zootechniczna
 • pracownia inseminacyjna
 • pracownia diagnostyczna
 • pracownia chorób zwierząt
 • pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • pracownia pielęgnacji i bahewioryzmu
 • pierwsza pomoc dla zwierząt

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt [ROL.11]
 • Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych [ROL.12]

Tytuł zawodowy: TECHNIK WETERYNARII

Możliwości rozwoju kariery zawodowej:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii może podjąć pracę w:

 • zakładach leczniczych dla zwierząt
 • inspektoratach weterynaryjnych
 • stacjach hodowli i unasieniania zwierząt
 • fermach dla zwierząt
 • zakładach produkcji zwierzęcej
 • zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta
 • zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt
 • schroniskach dla zwierząt
 • ogrodach zoologicznych

Absolwent może również samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub pracować w firmach związanych z agrobiznesem.

Wiedzę i umiejętności uczniowie mogą rozwijać kontynuując naukę na uczelniach wyższych oraz szkołach policealnych.

Wybrane uczelnie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Współpraca:

Szkoła współpracuje z Fundacją NADZIEJA, gabinetami weterynaryjnymi w Słupsku i okolicach, Salonem Psiej Urody PUPILEK, Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy, Fermą Kur Adkonis w Kwakowie.

Uczniowie Technikum ZSI w zawodzie technik weterynarii, brali udział w projekcie unijnym "Młodzi kreatywni". Okres realizacji projektu to czas od 03 września 2012r. do 31 lipca 2014r.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w:

 1. Specjalistycznym kursie groomera.
 2. Specjalistycznym kursie inseminacji.
 3. Kursie hipoterapii.
 4. Zajęciach dodatkowych z zakresu diagnostyki chorób serca u zwierząt.
 5. Zajęciach dodatkowych z j. angielskiego zawodowego oraz języka łacińskiego.
 6. Zajęciach dodatkowych z chemii na poziomie rozszerzonym.
 7. Praktykach zawodowych w gospodarstwach rolnych i zakładach weterynaryjnych.
 8. Zajęciach z przedsiębiorczości.

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60a. Informacje pod nr tel. (59) 845 62 00.