Plan rad pedagogicznych w roku szkolnym 2020/2021

28.08

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej. Przydział czynności. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

02-03.09

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, wybory trójek klasowych, zapoznanie z dokumentami szkoły oraz regulaminem szkoły.

10.09

Rada pedagogiczna zatwierdzająca plany pracy pedagoga, zespołów przedmiotowych, WDN, SU z udziałem młodzieży i rodziców; zatwierdzenie planu nadzoru, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz pr. doradztwa zawodowego na bieżący rok szkolny. Przypomnienie przepisów BHP obowiązujących w szkole.

17.09

Rada szkoleniowa ws. pomocy psych. – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz planów promocji szkoły i rekrutacji.

01.10

Rada poświęcona wynikom uzyskanym przez uczniów na egzaminach zewnętrznych

15.10

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły.

05.11

Rada pedagogiczna szkoleniowa – opracowanie programu naprawczego i wytycznych do pracy w celu poprawy wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. Przedstawienie wniosków i rekomendacji wypracowanych przez poszczególne zespoły, przygotowanych w postaci programu naprawczego na bieżący rok szkolny. - M. Lelakowska. W miarę potrzeby przypomnienie prezentacji: "Co wpływa na wyniki kształcenia".

12.11

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

17.12

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

17.12

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów. Omówienie postępów uczniów za I semestr.

21.01

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I semestrze bieżącego roku szkolnego z udziałem młodzieży i rodziców.

04.03

Dzień otwartej szkoły  - spotkanie rodziców uczniów wszystkich klas z wychowawcami i dyrekcją:

  • poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów, przepisy dotyczące egzaminu maturalnego, zawodowego i dyplomowego.
  • omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły - klasy przedmaturalne + szkoła podstawowa.

marze>

Szkoleniowa rada pedagogiczna

7.04

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów kl. IV LSP.

9.04

Zakończenie zajęć w kl. IV LSP.

19 23.04

Egzaminy dyplomowe dla uczniów kl. IV LSP (wstępnie 19.04 - historia sztuki, 20.04 - cz. praktyczna).

24.04

Dzień otwartej szkoły dla kandydatów

28.04

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów kl. maturalnych (bez LSP).

30.04

Zakończenie zajęć w kl. maturalnych (bez LSP).

20.05

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

21.06(poniedziałek)

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów i podręczników. Wytypowanie uczniów do Stypendium PRM. Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego dla LSP.

25.06

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

07.07

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2020/2021 z udziałem młodzieży i rodziców.

24.08

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.