Plan rad pedagogicznych w roku szkolnym 2022/2023

Plan rad pedagogicznych w roku szkolnym 2023/2024

24.08

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej. Przydział czynności.
Sprawozdanie z nadzoru w 2022/2023.

31.08

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

07.09

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, wybory trójek klasowych, zapoznanie z dokumentami szkoły oraz regulaminem szkoły.
Spotkanie poświęcone przepisom egz. maturalnego, zawodowego, dyplomowego.
Poinformowanie uczniów i ich opiekunów o prawach i obowiązkach uczniów określonych procedurami egzaminacyjnymi.

14.09

Rada pedagogiczna zatwierdzająca plany pracy pedagoga, zespołów przedmiotowych, WDN, SU z udziałem młodzieży i rodziców; zatwierdzenie planu nadzoru, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz pr. doradztwa zawodowego na bieżący rok szkolny. Przypomnienie przepisów BHP, w tym p.poż., etyki zawodu n-la oraz konsekwencji nieprzestrzegania zasad obowiązujących w szkole.
Rada szkoleniowa ws. pomocy psych. – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz planów promocji szkoły i rekrutacji.

05.10

Rada poświęcona wynikom uzyskanym przez uczniów na e. zewnętrznych.

26.10

Rada poświęcona opracowaniu programu naprawczego i wytycznych do pracy w celu poprawy wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych.
Przesłanie wniosków i rekomendacji wypracowanych przez poszczególne zespoły do p. M. Lelakowskiej, która opracuje je w postaci programu naprawczego na bieżący rok szkolny.

16.11

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych, w tym ewentualnych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

21.12

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

25.01

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I semestrze bieżącego roku szkolnego z udziałem młodzieży i rodziców.

07.03

Dzień otwartej szkoły - spotkanie rodziców uczniów wszystkich klas z wychowawcami:

  • omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły – wszystkie klasy,
  • zapoznanie rodziców z zasadami organizowania egzaminu maturalnego, zawodowego i dyplomowego – klasy przedmaturalne, klasy TZSI,
  • poinformowanie uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych, w tym ewentualnych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów, przepisy dotyczące egzaminu maturalnego, zawodowego i dyplomowego – klasy maturalne.

marzec

Szkoleniowa rada pedagogiczna

8.04 (pon.)

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów kl. V LSP.

12.04

Zakończenie zajęć w kl. V LSP.

15 – 26.04

Egzaminy dyplomowe dla uczniów kl. V LSP.

20.04

Dzień otwartej szkoły dla kandydatów.

22.04 (pon.)

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów kl. maturalnych (bez LSP).

26.04

Zakończenie zajęć w kl. maturalnych (bez LSP).

16.05

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych, w tym ewentualnych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

17.06 (pon.)

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.
Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów i podręczników.
Wytypowanie uczniów do Stypendium PRM.
Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego dla LSP.

21.06

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23.08

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej - rada pedagogiczna podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2022/2023.

30.08

Klasyfikacyjna RP po egzaminach poprawkowych.

 

Organizacja roku szkolnego – podział na semestry

semestr I – od 1 września 2023 – 31 grudnia 2023
semestr II – 1 stycznia 2023 – 31 sierpnia 2024
(zakończenie zajęć dyd. wych. — 21 czerwca 2024)