Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - rekrutacja

Zgodnie z art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.119

  Zgodnie z art.14 i art.7 ust.3 RODO informuję, iż

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych dziecka jest Zespół Szkół Informatycznych M.Łach, J.Stępnik sp.j. z siedzibą przy Koszalińskiej 9 w Słupsku, tel.598456-070, adres e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl

 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Szkoły: kontakt telefoniczny: 598456-070, kontakt mailowy: iod@zsi.slupsk.pl

 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zespół Szkół Informatycznych M.Łach, J.Stępnik sp.j. z siedzibą przy Koszalińskiej 9 w Słupsku będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  a) Zespół Szkół Informatycznych M.Łach, J.Stępnik sp.j. z siedzibą przy Koszalińskiej 9 w Słupsku
  b) sekretariat i księgowość

 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 9. Dane osobowe nie będą przechowywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.