Oddział Przygotowania Wojskowego

Decyzja MON o utworzeniu Oddziału Przygotowania Wojskowego

Oddziały Przygotowania Wojskowego - szczegółowe informacje

Interaktywna mapa z listą szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym, które działają pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej

ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2022/2023

Informacje ogólne:

Cykl kształcenia - 4 lata.

Klasa wojskowa przeznaczona jest dla absolwentów szkół podstawowych, którzy w przyszłości chcieliby pracować w służbach mundurowych RP, a zwłaszcza w wojsku. Przygotowuje do dalszego kształcenia w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb wojskowych, a także podjęcia studiów wyższych na kierunkach związanych m.in. z bezpieczeństwem narodowym czy wewnętrznym oraz uczelniach wojskowych.

Jednostką patronacką jest 7. Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku.

Jako jedyni w Słupsku i regionie posiadamy zezwolenie Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego!

Ministerstwo Obrony Narodowej stworzyło bardzo korzystne warunki dla uczestników programu. Szkoły otrzymują bowiem dotacje celowe, które można przeznaczyć na zakup wyposażenia specjalistycznego, jednolitych ubiorów dla uczniów, czy na inwestycje takie jak tory przeszkód czy strzelnice.

Taką właśnie dotację otrzymał Oddział Przygotowania Wojskowego przy ZSI w Słupsku. To dofinansowanie do zakupu ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 oraz dotacja do wyposażenia specjalistycznego. Uczniowie otrzymali komplet munduru, na który składa się bluza i spodnie oraz indywidualny pakiet ubioru ucznia tzn. koszulkę, beret, zestaw oznak, plecak taktyczny, rękawice i czapkę. Z kolei dotacja na wyposażenie specjalistyczne obejmuje m.in. kamizelki taktyczne, hełmy, okulary ochronne, repliki pistoletu ASG, maski przeciwgazowe, plecak medyczny z wyposażeniem, repliki granatu ręcznego czy lornetki.

Nauka w OPW to przede wszystkim realne korzyści dla uczniów:

 • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych,
 • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem Wojska Polskiego; pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni),
 • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, a także wstąpienie do terytorialnej lub zawodowej służby wojskowej,
 • możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończonego egzaminem oraz potwierdzonego europejskim certyfikatem,
 • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

W ciągu czterech lat nauki uczniowie klasy wojskowej realizują uproszczony program szkolenia podstawowego w siłach zbrojnych, zawierający m.in. zajęcia z podstaw wychowania obywatelskiego i wojskowego, podstaw prawa, szkolenia bojowego oraz logistycznego. Blok szkolenia bojowego obejmuje naukę strzelectwa, taktyki, rozpoznania, obrony przed BMR, terenoznawstwa, łączności, ratownictwa medycznego, zasad SERE oraz ochrony i obrony obiektów. Program obejmuje również zajęcia praktyczne, które prowadzone są na terenie jednostek wojskowych, w tym na terenie poligonów i wybranych obiektów wojskowych. Uczniowie mogą brać udział w wykładach i pokazach prowadzonych przez uczelnie wojskowe oraz szkoły oficerskie i podoficerskie.

Szkolenie podzielone jest na 3 etapy:

- zapoznawcze,

- zasadnicze,

- obóz szkoleniowy.

Główne cele obozu:

 • nabycie wiadomości i umiejętności dotyczących życia obozowego,
 • poznanie zasad bezpiecznego funkcjonowania o charakterze obronnym,
 • rozwijanie zainteresowań związanych z kształtowaniem sprawności i wytrzymałości fizycznej w środowisku wodnym, lądowym oraz na nieznacznych wysokościach,
 • rozwijanie samodzielności, zaradności, współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • nabywanie umiejętności wdrażania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy lub studiach o charakterze mundurowym,
 • doskonalenie umiejętności młodzieży w niesieniu pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym
 • pogłębianie umiejętności praktycznych, związanych z orientacją w terenie,
 • wdrażanie punktualności i dyscypliny,
 • wskazywanie form kulturalnego i pożytecznego sposobu spędzania czasu wolnego.

Uczniowie realizują zajęcia z wychowania fizycznego z elementami judo, samoobrony, pływania czy wspinaczki w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Szkoła umożliwia także udział w szkoleniu sędziowskim, które daje uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego. Dla chętnych organizujemy zajęcia z obsługi drona oraz udział w kursie na prawo jazdy.

Dla chętnych możliwe jest ukończenie szkolenia z zakresu ochrony imprez masowych, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

Na koniec nauki uczniowie biorą udział w próbnych testach merytorycznych, psychologicznych i sprawnościowych, podobnych do tych, które obowiązują przy naborze do wojska i WOT. Otrzymują także certyfikaty udziału w zajęciach specjalistycznych.

Szkoła stwarza możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończonego egzaminem oraz potwierdzonego europejskim certyfikatem, który daje kandydatowi 2 dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

 • przygotowanie wojskowe

Fakultatywne zajęcia pozaszkolne rozwijające zainteresowania:

 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • strzelectwo sportowe,
 • obsługa drona,
 • kurs prawa jazdy,
 • szkolenie z zakresu ochrony imprez masowych,
 • krav maga.

Możliwości rozwoju kariery zawodowej:

Wiedzę i umiejętności uczniowie mogą rozwijać kontynuując naukę na uczelniach wyższych na kierunkach takich jak: prawo i administracja, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo cywilne, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe i wszelkie, szeroko pojęte, kierunki wojskowe.

Kierunek stwarza także możliwość podjęcia późniejszej perspektywie pracy w wojsku, policji, straży granicznej, straży pożarnej, ratownictwie medycznym, służbie ochrony kolei, służbie ochrony lotnisk, służbie więziennej oraz służbach specjalnych.

Wybrane uczelnie:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Współpraca:

7. Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku.

Szkoła współpracuje z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Słupsku, Akademią Pomorską w Słupsku i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gdańsku a także Komendą Miejską Policji w Słupsku.

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60a. Informacje pod nr tel. (59) 845 62 00.