Start the change!

O projekcie

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole jest realizowany świetny projekt "START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie".
Projekt ma na celu wyposażenie nas nauczycieli jak i uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Zrównoważony rozwój to jest taki rozwój w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego wysiłku w budowę zrównoważonej i odpornej na skutki katastrof przyszłości dla wszystkich ludzi na świecie oraz naszej planety.-Zlikwidowanie ubóstwa we wszystkich jego formach jest niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Aby tak się stało, potrzebna jest promowanie zrównoważonego, inkluzywnego i równego wzrostu ekonomicznego; tworzenie większych szans dla wszystkich ludzi i redukcja nierówności; umożliwienie osiągnięcia podstawowego standardu życia, budowa sprawiedliwego rozwoju społecznego i społeczeństwa inkluzywnego.
W tym celu Panie: Monika Skwarek i Natalia Hendrych odbyły już intensywne, profesjonalne i kilkudniowe szkolenie w Warszawie. W ramach projektu Panie prowadzą aktywne warsztaty z młodzieżą i wspólnie zorganizują akcję społeczną. Młodzież zaangażowana jest w realizację innowacyjnych działań łączących tematykę praw człowieka. Ponadto serdecznie dziękujemy organizacji międzynarodowej Amnesty International (główny organizator i koordynator działań) za możliwość uczestnictwa w tym arcyciekawym i stymulującym przedsięwzięciu.

Co m.in. osiągnęły Milenijne Cele Rozwoju?

  • Ubóstwo i głód: zaledwie dwie dekady temu prawie połowa krajów rozwijających się żyła w skrajnym ubóstwie. Liczba osób żyjących dziś w skrajnym ubóstwie od 1990 roku zmniejszyła się o ponad połowę - z 1,9 mld do 836 mln ludzi w 2015 r.
  • Równość płci: W wyniku realizacji Milenijnych Celów Rozwoju świat doświadczył ogromnej poprawy w zakresie równości płci w dostępie do szkół, a parytet płci w szkołach podstawowych został osiągnięty w większości krajów. Więcej dziewcząt uczęszcza do szkoły, a kobiety są reprezentowane w parlamentach w blisko 90% z 174 krajów - tak wynika z dostępnych danych z ponad ostatnich 20 lat.
  • Śmiertelność wśród dzieci: w latach 1990 - 2015 wskaźnik śmiertelności dzieci poniżej 5 roku życia spadł z 90 do 43 na każdy 1000 żywych urodzeń.
  • Zdrowie matek: na całym świecie o 45% spadł wskaźnik umieralności okołoporodowej matek. Największa redukcja wskaźnika nastąpiła od 2000 roku.
  • Walka z chorobami: wskaźnik zakażenia HIV w latach 2000 - 2013 spadł o około 40%. W latach 2000 - 2015 zdołano uniknąć ponad 6,2 mln zgonów na malarię, a według szacunków w latach 2000 - 2013 zapobieganie, diagnostyka i leczenie gruźlicy pomogło uratować 37 milionów żyć.
  • Warunki sanitarne: Od 1990 roku 2,1 miliarda ludzi na całym świecie uzyskało dostęp do urządzeń sanitarnych, a odsetek osób praktykujących defekację na świeżym powietrzu spadł o prawie połowę.

źródło:Internet

Fot. Szkolenie w Warszawie. Na zdjęciach Panie Natalia i Monika

Media o nas:

TVP Gdańsk:

TV Słupsk:

TV Słupsk:

Radio FaMa: