Kącik Tutoringu

Regulamin Tutoringu w ZSI

REGULAMIN TUTORINGU w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku

"Wydobywamy to, co ukryte"

§ 1. Wykorzystanie pojęć w Tutoringu

Tutoring to metoda pracy z uczniem, podopiecznym, młodym człowiekiem, która polega na cyklu spotkań i rozmów jeden na jeden. Celem tych spotkań jest rozwój ucznia lub młodego człowieka na wielu obszarach jego życia. To proces w trakcie którego, poprzez kontakt i relacje z tutorem, uczeń rozwija swoje skrzydła i zaczyna samodzielnie i odpowiedzialnie działać, w oparciu o samoświadomość swoich mocnych i słabych stron.

Tutor natomiast to osoba, która dysponuje większym doświadczeniem, wiedzą, dojrzałością i w sposób partnerski dzieli się tym z uczniem; tutor stawia wyzwania, zadaje trudne pytania, wytycza szlak poszukiwań, pomaga wydobyć potencjał, wytycza cele i motywuje do ich osiągnięcia, przyczyniając się w ten sposób do zmiany czyli rozwoju młodszego partnera.

Tutorial to spotkanie dwóch osób, tutora i podopiecznego (ucznia), w trakcie którego odbywa się rozmowa tutorska, która ma charakter dialogu motywacyjnego. Rozmowę tę cechuje autentyczność i szczerość, możemy ją porównać do interakcji i dialogu bardziej niż do nauczania lub edukowania.

§ 2. Cel Tutoringu

Głównym celem tutoringu w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku jest rozwinięcie potencjału uczniów zarówno w sferze naukowej, jak i osobistej. Zależy nam, by podopieczny rozwinął się na wielu obszarach swojego życia, takich jak m.in: umiejętności, zainteresowania, intelekt, potencjał (talenty, mocne strony), kompetencje interpersonalne, zawodowe, osobowość, charakter, postawy, wartości i przekonania - tak by stał się odpowiedzialnym, samodzielnym, niezależnym, dojrzałym, bardziej doświadczonym i bardziej wartościowym człowiekiem.

§ 3. Założenia Tutoringu
 1. Spotkania nauczyciela - tutora z uczniem - podopiecznym mają charakter indywidualny i nie są zajęciami dodatkowymi z danego przedmiotu.
 2. Do/powolność - optymalny tutoring możliwy jest wówczas, gdy obie strony (tutor i podopieczny) wyraża wolę spotkania, rozmowy, współpracy.
 3. Tutor pomaga uczniowi wyznaczyć cel działań, zgodny z zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia, tak by działania te wzbogacały ucznia, rozwijały jego wiedzę, umiejętności i kształtowały system wartości.
§ 4. Ogólny plan spotkań Tutorskich
 1. W szkole nauczyciele - tutorzy tworzą tzw. Zespół Tutorów. Liderem zespołu tutorów jest tutor - dyrektor szkoły Pani Monika Stępnik (koordynator).
 2. Jeden Tutor może mieć pod opieką od jednego do dwóch uczniów na jeden semestr szkolny.
 3. Tutorzy proponują zajęcia w klasach 1, 2, 3 liceum oraz technikum, przedstawiają założenia tutoringu również na spotkaniu z rodzicami uczniów, rozdają przygotowane ulotki, prezentują metodę także w mediach społecznościowych, następnie chętni uczniowie wypełniają formularze wstępne pt. "O sobie" i dokonują wstępnego wyboru Tutora.
 4. W przypadku /paku zainteresowania metodą tutoringu do programu mogą także przystąpić uczniowie klas maturalnych.
 5. Na podstawie otrzymanych formularzy tutorzy ogłaszają listę przyjętych w pierwszej kolejności na tutoring oraz listę oczekujących.
 6. Po uzyskaniu akceptacji ucznia i ewentualnie rodziców tutor wspólnie z podopiecznym ustala cele rozwojowe i planuje działania (na najbliższy semestr roku szkolnego, cykl spotkań to od 6-8 łącznie). Przed przystąpieniem do programu każdy podopieczny musi dostarczyć zgodę rodzica na udział w tutorialach.
 7. Uczeń realizuje plan działań.
 8. Tutor monitoruje działania ucznia.
 9. Uczeń wspólnie z tutorem dokonują ewaluacji działań.
 10. Wnioski z ewaluacji cząstkowych są przekazywane liderowi Zespołu Tutorów.
§ 5. Szczegółowy kontrakt tutorski
 1. Uczeń wypełniając formularz może zaproponować nazwisko tutora, z którym chciałby odbywać spotkania (sylwetki tutorów znajdują się w zakładce Kącik Tutoringu na stronie internetowej szkoły: www.zsi.slupsk.pl ).
 2. Dopuszczalna jest możliwość zmiany tutora; przy takiej zmianie podopieczny musi uzgodnić z innym tutorem jego przejęcie. Zmiana, o której mowa nie może być dokonywana częściej niż raz w semestrze.
 3. Tutorzy po zapoznaniu się z pracami i propozycjami uczniów dobierają pary: tutor - uczeń. Uczniowie do/powolnie decydują się na spotkania tutorskie i podjęcie, realizację oraz ewaluację działań.
 4. Udział w tutorialach nie ma wpływu na oceny z przedmiotów, natomiast może obejmować treści edukacyjne.
 5. Cele, które realizujemy, są ambitne, ale możliwe do osiągnięcia przez ucznia.
 6. Spotkania tutorskie odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 45 minut. Jeśli jest to konieczne, mogą odbywać się rzadziej albo częściej, ale w proporcjonalnie wydłużonym czasie.
 7. Uczeń i tutor do/pze przygotowują się do spotkań, by maksymalnie wykorzystać swój czas.
 8. Spotkania rozpoczynamy i kończymy punktualnie.
 9. Odnosimy się do siebie z życzliwością, szacunkiem, zaufaniem.
 10. Współpraca tutora z uczniem ma charakter poufny i funkcjonuje tylko w relacji tutor - uczeń - rodzice (jeśli uczeń nie jest pełnoletni); odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadkach, gdy uczeń (podopieczny) może wejść w konflikt z prawem lub podejmuje działania ryzykowne, zagrażające zdrowiu lub życiu.
 11. Odpowiedzialnie realizujemy zadania wynikające z realizacji celu, ale nie zmuszamy do podejmowania działań w/pew naszej woli.
 12. Nasze spotkania przebiegają w przyjaznej i pogodnej atmosferze, cenimy poczucie humoru.
 13. Pracujemy wykorzystując różne metody dostosowane do celu i charakteru działań.
 14. Tutor może prosić ucznia o konkretne zadanie do wykonania między kolejnymi spotkaniami.
 15. Uczeń działa samodzielnie, a na spotkaniach rozmawia z tutorem o przebiegu i efektach działań, a także prezentuje swoje dokonania.
 16. Tutoring zawsze doprowadza do zmiany, obie strony mogą zobaczyć jej wymierne efekty. Wartością tutoringu jest proces, droga dochodzenia do celów.
 17. Tutorzy spotykają się na spotkaniach organizowanych przez szkolnego lidera Zespołu Tutorów.
§ 6. Korzyści z Tutoringu
 • tutor ma czas zarezerwowany tylko dla konkretnego podopiecznego i traktuje go jako indywidualność
 • uczeń na spotkaniach /dzięki testom, ćwiczeniom, zadaniom/ może poznać swoje uzdolnienia i predyspozycje, ale także i słabsze obszary, nad którymi warto pracować, co ułatwia planowanie dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej
 • tutor może pomóc uczniowi w wyznaczaniu celów na przyszłość oraz towarzyszyć w ich realizowaniu
 • długotrwałość efektów
 • uczeń ma pomoc i warunki do wszechstronnego rozwoju pod okiem mądrego dorosłego