Kącik Tutoringu

Podstawowe pojęcia i zalety Tutoringu

TUTORING

to metoda pracy z uczniem, podopiecznym, młodym człowiekiem, która polega na cyklu spotkań i rozmów jeden na jeden. Celem tych spotkań jest rozwój ucznia lub młodego człowieka na wielu obszarach jego życia. To proces w trakcie którego, poprzez kontakt i relacje z tutorem, uczeń rozwija swoje skrzydła i zaczyna samodzielnie i odpowiedzialnie działać, w oparciu o samoświadomość swoich mocnych i słabych stron.

TUTOR

(z łac. opiekun) to osoba, która dysponuje większym doświadczeniem, wiedzą, dojrzałością i w sposób partnerski dzieli się tym z uczniem; tutor stawia wyzwania, zadaje trudne pytania, wytycza szlak poszukiwań, pomaga wydobyć potencjał, wytycza cele i motywuje do ich osiągnięcia, przyczyniając się w ten sposób do zmiany czyli rozwoju młodszego partnera.

TUTORIAL

to spotkanie dwóch osób, tutora i podopiecznego (ucznia), w trakcie którego odbywa się rozmowa tutorska, która ma charakter dialogu motywacyjnego. Rozmowę tę cechuje autentyczność i szczerość, możemy ją porównać do interakcji i dialogu bardziej niż do nauczania lub edukowania.

TUTEE

- to podopieczny/podopieczna, uczeń/uczennica, wychowanek/wychowanka tutora.

CO TUTORING DAJE UCZNIOWI?

Uczeń korzystający z tutoringu zyskuje:

 • bliskie relacje z tutorem, który ma czas, rozumie i wspiera;
 • znajomość mocnych stron i umiejętność korzystania z nich;
 • wzrost samodzielności i odpowiedzialności (w tym za proces własnej edukacji);
 • umiejętność samodzielnego uczenia się (również wyboru i oceny źródła informacji);
 • samoakceptację i poczucie własnej wartości;
 • rozwój własnych zainteresowań;
 • zdolność podejmowania decyzji;
 • umiejętność planowania własnego rozwoju;
 • otwartość i życzliwość dla innych;
 • odwagę w formułowaniu i głoszeniu własnych poglądów;
 • odnajduje sens nauki i pasję w działaniu

JAKIE OGÓLNE KORZYŚCI PŁYN1 Z TUTORINGU?

Uczeń ma stworzone warunki i pomoc do wszechstronnego rozwoju. Może regularnie spotykać się z tutorem, który ma zarezerwowany czas TYLKO DLA NIEGO. Tutor służy podopiecznemu pomocą w wyznaczaniu celów na tu i teraz i tych na przyszłość oraz towarzyszy w ich realizacji. Korzyści płyną też dla nauczyciela - lepiej poznaje swojego ucznia i owocniej z nim współpracuje - podczas spotkań tutorskich, a także podczas zajęć dydaktycznych.

WYDOBYWAMY TO, CO UKRYTE

#emocje #uczucia #relacje #zaufanie #otwartość #kontakt #życie w zgodzie z samym sobą i innymi #mocne strony #potencjał #zdolności #zalety #pasje #zainteresowania #dążenie do doskonałości #wyznaczanie celów #planowanie #osiąganie sukcesów #motywowanie