ZASADY ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH IMPREZ PLASTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH POD PATRONATEM MINISTERSTWA KULTURY DLA UCZNIÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH

Mając na uwadze konieczność koordynowania ważnych imprez o charakterze ogólnopolskim organizowanych przez szkoły plastyczne oraz stworzenie możliwości właściwego przygotowania szkół do tych przedsięwzięć - ustala się ogólne zasady ich organizacji i przebiegu w oparciu o rozporządzenie z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów  i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych (Dz.U.  Nr 87, poz. 975).

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Minister Kultury ogłasza w każdym roku szkolnym Kalendarz Międzynarodowych i Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego pod patronatem Ministerstwa Kultury.

2. Inicjatorami międzynarodowych lub ogólnopolskich imprez plastycznych może być CEA oraz szkoły plastyczne nadzorowane przez Ministra Kultury,   a także poprzez te szkoły inne instytucje sponsorujące tego typu przedsięwzięcia.

3. Warunkiem przeprowadzenia imprezy jest przedstawienie w wyznaczonym terminie ogólnych założeń artystycznych, programowych (projekt regulaminu, propozycję składu jury, wykładowców) i organizacyjnych (w tym finansowych). W przypadku imprez ogólnopolskich wnioski o finansowanie imprezy wraz z załącznikami należy składać do Centrum Edukacji Artystycznej, natomiast w przypadku imprez międzynarodowych do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury.

4. Impreza po uzyskaniu akceptacji Ministra Kultury zostaje włączona do programu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez artystycznych organizowanych pod patronatem Ministerstwa Kultury i uwzględniona  w opublikowanym Kalendarzu, o którym mowa w pkt. 1. Szkoła od tego momentu jest organizacyjnie odpowiedzialna za przeprowadzenie imprezy (m.in. dotyczy to informacji, przebiegu, dokumentacji, zebranych przez szkołę wniosków). Wszelkie zmiany (np. dotyczące terminów zatwierdzenia wysokości dofinansowania itp.) należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić z Centrum Edukacji  Artystycznej - w przypadku imprez ogólnopolskich,  a z Departamentem Szkolnictwa  Artystycznego - w przypadku imprez międzynarodowych.

II ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE

A. OGÓLNOPOLSKIE PRZEGLĄDY PLASTYCZNE

1. W celu badania poziomu nauczania przedmiotów artystycznych w szkołach plastycznych organizowane są Ogólnopolskie Przeglądy Plastyczne.

2. Przeglądy mają charakter prezentacji wyróżniających się prac plastycznych będących efektem nauczania w poszczególnych specjalnościach lub przedmiotach artystycznych.

3. Przeglądy mają na celu:

 • dokonanie oceny poziomu kształcenia w danej specjalności lub przedmiocie,
 • umożliwienie prezentacji uczniów,
 • promocję utalentowanej młodzieży,
 • wymianę doświadczeń pedagogicznych.

4. Czynny udział w Przeglądach biorą obligatoryjnie wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, których dotyczy dany Przegląd. Do udziału w Przeglądach zapraszane będą również niepubliczne szkoły plastyczne nie posiadające uprawnień szkoły publicznej.

5. Organizatorem Ogólnopolskich Przeglądów Plastycznych jest Centrum Edukacji Artystycznej, które zleca szkołom przeprowadzanie przeglądów.

6. Centrum Edukacji Artystycznej, mając na celu promocję poszczególnych szkół artystycznych i ośrodków kultury w Polsce, powierza organizację Przeglądów wytypowanym szkołom.

7. Szkoła organizująca Przegląd, w uzgodnieniu  z CEA, określa szczegóły organizacyjne, finansowe, regulaminowe i programowe.

8. Centrum przesyła do szkół regulamin lub program Przeglądów.

9. Szkolne komisje dokonują wstępnej weryfikacji prac zgodnie z założeniami regulaminowymi oraz programowymi i kwalifikują je do Przeglądu.

10. Na wniosek bezpośredniego organizatora Przeglądu Dyrektor CEA powołuje komisję dokonującą oceny poziomu prezentowanych prac. Komisja składa się z nauczycieli wyższych i średnich szkół plastycznych. Członkami komisji mogą być także uznani artyści reprezentujący daną  dziedzinę. Zebrane wnioski z przeprowadzonej oceny komisja przedstawia szkołom oraz Centrum Edukacji Artystycznej.

11. Komisarzem jest zawsze nauczyciel szkoły organizującej Przegląd.

12. Szkoła będąca organizatorem Przeglądu zapewnia szkołom przekazanie oceny poziomu prezentowanych prac, dokumentuje prace uczniów zakwalifikowane na wystawę oraz archiwizuje dokumentację.

13. Podczas Przeglądów Centrum Edukacji Artystycznej reprezentowane jest przez wizytatorów.

14. Przeglądy odbywają się przemiennie w następującym zakresie:

1/  przeglądy prac dyplomowych organizowane cyklicznie co dwa lata począwszy od roku szkolnego 2004/2005 w specjalnościach pogrupowanych  w sposób następujący:

a/

 • reklama wizualna (zasięg makroregionalny) - zgodnie z załączonym podziałem,
 • techniki graficzne (zasięg ogólnopolski),
 • fotografia (zasięg ogólnopolski),
 • formy użytkowe - artystyczny druk sitowy  (zasięg ogólnopolski),
 • marketing dzieł sztuki (zasięg ogólnopolski),

b/

 • reklama wizualna (zasięg makroregionalny) - zgodnie z załączonym  podziałem,
 • techniki rzeźbiarskie (zasięg ogólnopolski)
 • techniki renowacyjne - renowacja elementów architekt (zasięg ogólnopolski)
 • formy użytkowe (zasięg ogólnopolski):
 • ceramika
 • snycerstwo
 • metaloplastyka,

c/

 • reklama wizualna (zasięg makroregionalny) - zgodnie z załączonym podziałem,
 • techniki scenograficzne (zasięg ogólnopolski):
 • charakteryzacja i stylizacja
 • modelatorstwo i dekoratorstwo,
 • formy użytkowe (zasięg ogólnopolski):
 • dekorowanie wnętrz
 • meblarstwo
 • tkanina artystyczna
 • techniki renowacyjne  -  renowacja mebli i wyrobów snycerskich (zasięg ogólnopolski),

d/

 • reklama wizualna (zasięg makroregionalny) - zgodnie  z załączonym podziałem,
 • formy użytkowe (zasięg ogólnopolski):
 • jubilerstwo
 • lutnictwo
 • projektowanie zabawek
 • szkło artystyczne i witraż
 • techniki malarskie i pozłotnicze
 • wyroby unikatowe
 • techniki renowacyjne  -  renowacja witraży  (zasięg ogólnopolski).

2/  przeglądy prac z malarstwa, rysunku, rzeźby i grafiki o zasięgu ogólnopolskim organizowane cyklicznie co dwa lata począwszy od roku szkolnego 2005/2006, dla klas młodszych (kl.  I - IV OSSP, kl. I -II LP)  i starszych (kl.  V - VI OSSP, kl. III -IV LP, Szkoły Policealne) w czterech ośrodkach Polski.

B. KONKURSY

1. Konkursy mają charakter konfrontacji osiągnięć artystycznych uczniów szkół plastycznych w celu rozwijania uzdolnień i promowania osiągnięć artystycznych.

2. Tematyka konkursów związana jest z podstawą programową kształcenia w zawodzie plastyk.

3. Organizator przedkłada Ministrowi Kultury do zatwierdzenia projekt regulaminu konkursu określający w szczególności:

 • nazwę i tematykę konkursu,
 • program merytoryczny,
 • datę i miejsce przeprowadzenia konkursu,
 • tryb pracy komisji konkursowej,
 • warunki uczestnictwa,
 • sposób oceniania,
 • ustalenia organizacyjne, w tym warunki dostarczenia i zwrotu prac.

4. Komisję konkursową powołuje Dyrektor CEA na wniosek organizatora. Komisja ta składa się z nauczycieli wyższych i średnich szkół plastycznych oraz artystów plastyków niezwiązanych ze szkolnictwem. Skład komisji może być poszerzony o osoby spoza środowiska plastycznego.

5. Komisarzem wystawy konkursowej jest nauczyciel szkoły organizującej konkurs.

6. Konkurs kończy się wystawą.

7. Szkoła organizująca konkurs dokumentuje wyróżnione prace uczniów oraz archiwizuje dokumentację konkursową.

C. PLENERY

1. Celem plenerów jest tworzenie w warunkach plenerowych prac malarskich lub rzeźbiarskich pod opieką wybitnych pedagogów.

2. Organizatorem plenerów plastycznych jest Centrum Edukacji Artystycznej lub szkoły plastyczne.

3. Szkoła organizująca plenery, w uzgodnieniu  z CEA, określa szczegóły regulaminowe i warunki uczestnictwa uczniów.

4. Udział uczniów odbywa się na zasadach indywidualnego finansowania przez uczestnika, współfinansowania lub całkowitego finansowania przez szkołę.

5. Na wniosek organizatora pleneru CEA powołuje komisję dokonującą oceny i wyboru najlepszych prac. Komisja składa się z nauczycieli wyższych i średnich szkół plastycznych. Członkami komisji mogą być także uznani artyści w danej  dziedzinie.

6. Komisarzem wystawy poplenerowej jest zawsze nauczyciel szkoły organizującej plener.

7. Szkoła będąca organizatorem pleneru zapewnia szkołom przedstawienie oceny poziomu prezentowanych prac, dokumentuje prace uczniów zakwalifikowane na wystawę oraz archiwizuje dokumentację.

D. INNE IMPREZY ARTYSTYCZNE

1. Warsztaty, seminaria  i inne imprezy artystyczne, które nie mieszczą się w powyższych grupach, a mają charakter imprezy ogólnopolskiej,  organizowane są przez poszczególne szkoły w uzgodnieniu z Centrum w zakresie programowym i organizacyjnym.

2. Imprezy, o których tutaj mowa, organizowane są dla wszystkich szkół plastycznych.

3. Szczegółowy regulamin przebiegu tych imprez uzgadnia organizator z CEA. 

4. Organizator imprezy dokumentuje jej przebieg, wnioski prezentuje zainteresowanym szkołom i CEA, archiwizuje podstawową dokumentację.

Wstecz

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl