Rekrutacja - Liceum Plastyczne im. St. I. Witkiewicza

rok szkolny 2017/2018

Pobierz podanie

W terminie do 16 maja 2017 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • potwierdzony przez gimnazjum wykaz ocen za I semestr klasy III  z uwzględnieniem oceny z zachowania,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP.

 

W terminie do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie,
 • kartę informacyjną kandydata,
 • kartę zdrowia.
 1. Warunkiem ubiegania się kandydatów o przyjęcie do LP im. St. I. Witkiewicza jest nie przekroczenie 17 roku życia.
 2. Podstawą przyjęcia do Liceum Plastycznego im. St. I. Witkiewicza jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, który zostanie przeprowadzony w dniu  29.05.2017 r. od godz. 9.00.
 3. Sprawdzian obejmuje badanie wrażliwości plastycznej i ćwiczenia praktyczne z zakresu rysunku i kompozycji oraz sprawdzenie w formie ustnej, zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi.
 4. Przybory i materiały na egzamin zapewnia szkoła.
 5. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostaną ogłoszone 30.05.2017 r. o godz. 12.00.
 6. O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
  • egzaminu wstępnego z rysunku i malarstwa, kompozycji przestrzennej i wiedzy o sztuce (maksymalnie 45 punktów), przeliczanych w następujący sposób:

  celujący

  - 15 punktów

  bardzo dobry

  - 11 punktów

  dobry

  - 8 punktów

  dostateczny

  - 4 punkty

  • egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100; wynik procentowy z wszystkich części egzaminu mnożony przez 0,2 pkt.).
  • czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, historii i plastyki (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 80 punktów), przeliczanych w następujący sposób:

  celujący

  - 20 punktów

  bardzo dobry

  - 16 punktów

  dobry

  - 12 punktów

  dostateczny

  - 8 punktów

  dopuszczający

  - 2 punkty

   • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów.
   • za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać 15 punktów.
  • Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

UWAGA :
Dla chętnych organizowane są bezpłatne konsultacje, które będą odbywać się w maju i czerwcu 2017 r.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów – 7 lipca 2017 r. do godz. 12.00.
Postępowanie uzupełniające w tym dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie plastyk.
– od 10 lipca 2017 r. do 13 lipca 2017 r. do godz. 12.00.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy uczniów przyjętych do szkoły – 14 lipca 2017 r. do godz. 12.00.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami – 14 lipca 2017 r.  godz. 16.00.

Dzień Otwartej Szkoły -  27.05.2017 r. godz. 9.00 – 13.00.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl