Rekrutacja - Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza

rok szkolny 2019/2020

Pobierz podanie

W terminie od 13 maja do 18 czerwca 2019 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • potwierdzony przez szkołę podstawową/gimnazjum wykaz ocen za I semestr z uwzględnieniem oceny z zachowania,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W terminie do 10 lipca 2019 r. do godz. 14.00 należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie,
 • kartę zdrowia.
  • Warunkiem ubiegania się kandydatów o przyjęcie do LSP jest nie przekroczenie 17 roku życia.
  • Podstawą przyjęcia do Liceum Plastycznego jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, który zostanie przeprowadzony w dniu  25.05.2019 r. od godz. 9.00.
  • Sprawdzian obejmuje badanie wrażliwości plastycznej i ćwiczenia praktyczne z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji oraz sprawdzenie w formie ustnej, zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi.
  • Przybory i materiały na egzamin zapewnia szkoła.
  • Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostaną ogłoszone 27.05.2019 r.
  • O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
   • egzaminu wstępnego z rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej i wiedzy o sztuce (maksymalnie 45 punktów, przeliczanych w następujący sposób):
celujący - 15 punktów
bardzo dobry - 11 punktów
dobry - 8 punktów
dostateczny - 4 punkty
   • egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów, przeliczanych w następujący sposób):

Egzamin ósmoklasisty:
j. polski – 100% x 0,35 = 35 pkt
matematyka – 100% x 0,35 = 35 pkt
j. obcy – 100% x 0,30 = 30 pkt

Egzamin gimnazjalny:
j. polski – 100% x 0,2 = 20 pkt
historia i wos – 100% x 0,2 = 20 pkt
matematyka – 100% x 0,2 = 20 pkt
p. przyrodnicze – 100% x 0,2 = 20 pkt
j. obcy, p. podstawowy – 100% x 0,2 = 20 pkt


   • czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, historii i plastyki (maksymalnie 72 punkty, przeliczane w następujący sposób):
celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty
   • za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydat może uzyskać 7 punktów.
   • za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać 18 punktów.
   • za aktywność społeczną kandydat może uzyskać 3 punkty.
  • Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– 5 lipca 2019 r., godz. 10.00.
Postępowanie uzupełniające – do 8 lipca 2019 r.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
– 12 lipca 2019 r., godz. 12.00.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami – 12 lipca 2019 r., godz. 16.00.
Dzień Otwartej Szkoły -  27.04.2019 r. godz. 9.00 – 13.00.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl