Rekrutacja - Liceum Plastyczne im. St. I. Witkiewicza

rok szkolny 2018/2019

UWAGA!!! DODATKOWY TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO DO LP - 25 CZERWCA 2018 R. GODZ. 9.00!!!

Pobierz podanie

W terminie od 14 maja do 20 czerwca 2018 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • potwierdzony przez gimnazjum wykaz ocen za I semestr klasy III  z uwzględnieniem oceny z zachowania,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP.

 

W terminie do 11 lipca 2018 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie,
 • kartę informacyjną kandydata,
 • kartę zdrowia.
 1. Warunkiem ubiegania się kandydatów o przyjęcie do LP im. St. I. Witkiewicza jest nie przekroczenie 17 roku życia.
 2. Podstawą przyjęcia do Liceum Plastycznego im. St. I. Witkiewicza jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, który zostanie przeprowadzony w dniu  26.05.2018 r. od godz. 9.00.
 3. Sprawdzian obejmuje badanie wrażliwości plastycznej i ćwiczenia praktyczne z zakresu rysunku i kompozycji oraz sprawdzenie w formie ustnej, zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi.
 4. Przybory i materiały na egzamin zapewnia szkoła.
 5. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostaną ogłoszone 28.05.2018 r. o godz. 12.00.
 6. O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
  • egzaminu wstępnego z rysunku i malarstwa, kompozycji przestrzennej i wiedzy o sztuce (maksymalnie 45 punktów), przeliczanych w następujący sposób:

  celujący

  - 15 punktów

  bardzo dobry

  - 11 punktów

  dobry

  - 8 punktów

  dostateczny

  - 4 punkty

  • egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100; wynik procentowy z wszystkich części egzaminu mnożony przez 0,2 pkt.).
  • czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, historii i plastyki (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 80 punktów), przeliczanych w następujący sposób:

  celujący

  - 20 punktów

  bardzo dobry

  - 16 punktów

  dobry

  - 12 punktów

  dostateczny

  - 8 punktów

  dopuszczający

  - 2 punkty

   • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów.
   • za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać 15 punktów.
  • Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

UWAGA :
Dla chętnych organizowane są bezpłatne konsultacje, które będą odbywać się w maju 2018 r.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 6 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
– od 6 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 12 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami – 13 lipca 2018 r.  godz. 16.00.

Dzień Otwartej Szkoły -  21.04.2018 r. godz. 9.00 – 13.00.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl