Plan rad pedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020

30.08

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej. Przydział czynności. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

05.09

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, wybory trójek klasowych, zapoznanie z dokumentami szkoły oraz regulaminem szkoły.

12.09

Rada pedagogiczna zatwierdzająca plany pracy pedagoga, zespołów przedmiotowych, WDN, SU z udziałem młodzieży i rodziców; zatwierdzenie planu nadzoru, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz pr. doradztwa zawodowego na bieżący rok szkolny. Przypomnienie przepisów BHP obowiązujących w szkole.

19.09

Rada szkoleniowa ws. pomocy psych. – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz planów promocji szkoły i rekrutacji.

03.10

Rada poświęcona wynikom uzyskanym przez uczniów na egzaminach zewnętrznych

17.10

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły.

07.11

Rada pedagogiczna szkoleniowa – opracowanie programu naprawczego i wytycznych do pracy w celu poprawy wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. Przedstawienie wniosków i rekomendacji wypracowanych przez poszczególne zespoły, przygotowanych w postaci programu naprawczego na bieżący rok szkolny. - M. Lelakowska. W miarę potrzeby przypomnienie prezentacji: "Co wpływa na wyniki kształcenia".

14.11

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

19.12

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

19.12

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów. Omówienie postępów uczniów za I semestr.

30.01

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I semestrze bieżącego roku szkolnego z udziałem młodzieży i rodziców.

05.03

Dzień otwartej szkoły  - spotkanie rodziców uczniów kl. IV LP, III PLO, III MLO i IV TZSI z wychowawcami i dyrekcją (poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów, przepisy dotyczące egzaminu maturalnego, zawodowego i dyplomowego).

marzec

Szkoleniowa rada pedagogiczna

02.04

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły (klasy przedmaturalne + szk. podstawowa).
Spotkanie poświęcone przepisom egz. maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dyplomowego i gimnazjalnego.
Poinformowanie uczniów i ich opiekunów o prawach i obowiązkach uczniów określonych procedurami egzaminacyjnymi.

6.04

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów kl. IV LP.

8.04

Zakończenie zajęć w kl. IV LP.

15 – 17.04

Egzaminy dyplomowe dla uczniów kl. IV LP.

23.04

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów kl. III PLO, MLO i IV TZSI.

24.04

Zakończenie zajęć w kl. III PLO, MLO i IV TZSI.

25.04

Dzień otwartej szkoły dla kandydatów.

21.05

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

22.06 (poniedziałek)

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.
Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów i podręczników.

26.06

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

07.07

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2019/2020 z udziałem młodzieży i rodziców.

24.08

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.

 

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl