Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej

Szkolny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Zadanie

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna
(przewodniczący)

Termin realizacji

Organizacja roku szkolnego

Czynności organizacyjne

 1. Tygodniowy rozkład zajęć
 2. Plan dyżurów
 3. Plan konsultacji (n-le zakładają dzienniki zajęć (nie Rejestr godzin KN) w e-dzienniku i dokumentują prowadzenie konsultacji: 1-15 h = 1 godzina konsultacji, 16 - 30 h = 2 godziny konsultacji, pow. 30 h – 3 h konsultacji)
 4. Zatwierdzenie planu nadzoru na bieżący rok szkolny
 5. Opracowanie planów dydaktycznych z nr z p.p., przygotowanie przedmiotowych systemów oceniania itp., rozkładów tematów do e-dziennika, zgodnych z planami dyd.,
 6. Alarm ppoż.

M. Frąckowiak
M. Frąckowiak
n-le

 

rada pedag.
n-le, przekazywane do p. wicedyrektor

n-le EdB

do 31.08
do 31.08
do 30.09

 

14.09
do 30.09

 

do 30.09

Wyłonienie zespołów samokształceniowych i zadaniowych

 1. Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
 2. Zespół polonistyczny
 3. Zespół p. humanistycznych
 4. Zespół języków obcych
 5. Zespół matematyczny
 6. Zespół przedmiotów przyrodniczych
 7. Zespół wychowawczy, zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej + komisja wychowawcza
 8. Zespół p. zawodowych
 9. Zespół trenerów
 10. Zespół p. artystycznych
 11. Zespół ds. poprawy jakości kształcenia i analizy wyników
 12. Zespół ds. programów nauczania i podręczników szkolnych

 

 1. WDN
 2. Zespół ds. uczniów zdolnych (programy, konkursy, innowacje)
 3. SU
 4. Komisja rekrutacyjna
 5. Zespół ds. pomocy materialnej i programów stypendialnych
 6. Zespół do spraw organizacji imprez i uroczystości szkolnych
 7. Zespół ds. wystroju okolicznościowego szkoły
 8.  Zespół kryzysowy
 9. Biblioteka

M. Stępnik
M. Frąckowiak
K. Antonowicz
A. Łosińska, K. Matkowska
A. Kałuża-Horbaczewska
E. Florek
M. Siupik

M. Kisielewski, D. Otolińska
T. Sznigirewicz
J. Rzeppka
M. Lelakowska
wnioski – K. Matkowska,
tabele – M. Lelakowska
i M. Skwarek
E. Walczak
M. Skwarek
M. Lelakowska, P. Górniewicz
wyznaczeni n-le
M. Siupik,
B. Chomicz, E. Walczak
J. Rzeppka,A. Wojcieszek
M. Siupik
E. Walczak

do 1.09,
plany pracy
 do 12.09

Koła zainteresowań

Propozycje zgłaszać:

 • dyrekcji – do 31.08
 • uczniom i rodzicom – do 08.09

Każdy n-el etatowy zgłasza prowadzenie co najmniej 1 koła zainteresowań.

plany pracy do 30.09

Kronika
i gazetki szkolne

 1. Prowadzenie kroniki szkolnej
 2. Strona internetowa
 3. Kontakt z mediami, reklama, promocja szkoły, prowadzenie internetowej kroniki szkolnej

M. Lelakowska
D. Ławniczak
D. Stawski

cały rok

Imprezy i uroczystości szkolne

 Wg osobnego dokumentu

B. Chomicz, E. Walczak

cały rok

Konkursy

 • Klasa z klasą
 • Program motywacyjny w SMS
 • Inne konkursy szkolne
 • Konkursy pozaszkolne
 • Policjada Piła
 • Przegląd dla uczniów klas III LP
 • Konkurs dla uczniów naszej szkoły na promocję szkoły (list, wiersz, esej, zdjęcie, film, prezentację multimedialną, plakat itp.)

SU
T. Sznigirewicz
zainteresowani n-le
każdy n-el
A. Herman
M. Karpińska, M. Rosa
J. Rzeppka, E. Walczak

każdy n-el przygotowuje wybranych przez siebie na początku roku szkolnego uczniów do wybranego konkursu pozaszkolnego lub projektu
(min. 1 i prowadzi dziennik zajęć innych w e-dzienniku).

cały rok
cały rok
do uzgodnienia
wg terminarza
wg terminarza
wg terminarza
XII

 

(do 19.09  - podanie wybranego konkursu)

Wycieczki

 1. Wycieczki piesze lub rowerowe integracyjne
 2. Wycieczki krajowe i zagraniczne
 3. Biwaki, rajdy, ogniska
 4. Obozy sportowe
 5. Plener malarski dla kl. III LP
 6. Wyjścia do kina, teatru, galerii

wych-cy
wych-cy
wych-cy
trenerzy
E. Walczak, M. Rosa
wych-cy i n-le j. polskiego

 

do uzgodnienia

Inne

 1. Sprzątanie terenu wokół szkoły
 2. Zajęcia dla kandydatów do LP
 3. Egzaminy wstępne do szkół

wych-cy, A. Łosińska
n-le p. artystycznych
komisja rekrutacyjna

do 09.09
cały rok.
czerwiec 2018 r.

 

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2016/2017 (wszystkie szkoły)

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl