Plan nauczania Technikum ZSI - Weterynarz

Dla klas I w roku szkolnym 2018/2019 do 2021/2022

K1 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt [RL.10]
K2 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego [RL.11]


Lp Obowiązkowe zajęciaedukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w 4-letnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania
I II III IV
I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem
Przedmioty ogólnokształcące
1 Język polski 2 2 3 3 3 2 4 5 12 360
2 Język angielski 2 2 3 3 2 2 3 3 10 300
3 Język niemiecki 1 1 2 2 2 2     5 150
4 Wiedza o kulturze 1 1             1 30
5 Historia 2 2             2 60
6 Wiedza o społeczeństwie 1 1             1 30
7 Podstawy przedsiębiorczości 2 2             2 60
8 Geografia 1 1             1 30
9 Biologia 2               1 30
10 Chemia 2               1 30
11 Fizyka 1 1             1 30
12 Matematyka 2 2 2 2 2 2 4 4 10 300
13 Informatyka 1 1             1 30
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 3 3 3 3 12 360
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1 1             1 30
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 1 1 1 4 120
Łączna liczba godzin 25 21 14 14 13 12 15 16 65 1950
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1 Chemia   2 2 2 2 2 3 3 7 240
2 Biologia   2 2 2 2 2 3 3 8 240
3 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający     1 1 1 1 2 2 4 120
Łączna liczba godzin 0 4 5 5 5 5 8 8 20 600
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy         2       1 30
2 Działalnoœć gospodarcza             1 1 1 30
3 Język angielski zawodowy         2 2     2 60
4 Kompetencje społeczne i organizacja pracy 1 1             1 30
5 Przepisy ruchu drogowego         2       1 30
6 Anatomia i fizjologia zwierząt 2 2 1 1         3 90
7 Chów zwierząt 2 2 2 2         4 120
8 Rozród i inseminacja zwierząt   1 1 2         2 60
9 Diagnostyka weterynaryjna     1 1 2 2     3 90
10 Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt     2 2 2 2     4 120
11 Kontrola i nadzór weterynaryjny           3 3   3 90
12 PRAKTYKI ZAWODOWE**                 0 0
Łączna liczba godzin 5 6 7 8 10 9 4 1 25 750
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 pracownia anatomiczna 2 2             2 60
2 pracownia zootechniczna 2 2 4 4         6 180
3 pracownia inseminacyjna     2 2         2 60
4 pracownia diagnostyczna     2 2 3 3     5 150
5 pracownia chorób zwierząt         5 5 5   7,5 225
6 pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego           2 3   2,5 75
7 PRAKTYKI ZAWODOWE**                 0 0
Łączna liczba godzin 4 4 8 8 8 10 8 0 25 750
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 9 10 15 16 18 19 12 1 50 1500
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 34 35 34 35 36 36 35 25 135 3990
34,5 34,5 36 30

/1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego)
*w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.
**w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
kl. I - zgodnie z podstawą programową   0
kl. II - zgodnie z podstawą programową 2 80
kl. III - zgodnie z podstawą programową 2 80
kl. IV - zgodnie z podstawą programową   0
Razem  4 160

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy III
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl