Plan nauczania Technikum ZSI - Weterynarz

Dla klas I w roku szkolnym 2016/2017 do 2019/2020

K1 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt [R9]
K2 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych [R10]
K3 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej [R11]


Lp Obowiązkowe zajęciaedukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w 4-letnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania
I II III IV
I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem
Przedmioty ogólnokształcące
1 Język polski 2 2 3 3 3 2 4 5 12 360
2 Język angielski 2 2 2 3 2 2 3 4 10 300
3 Język niemiecki 1 1 2 2 2 2     5 150
4 Wiedza o kulturze 1 1             1 30
5 Historia 2 2             2 60
6 Wiedza o społeczeństwie 1 1             1 30
7 Podstawy przedsiębiorczości 2 2             2 60
8 Geografia 1 1             1 30
9 Biologia 2               1 30
10 Chemia 2               1 30
11 Fizyka 1 1             1 30
12 Matematyka 2 2 2 2 2 2 4 4 10 300
13 Informatyka 1 1             1 30
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 3 3 3 3 12 360
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1 1             1 30
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 1 1 1 4 120
Łączna liczba godzin 25 21 13 14 13 12 15 17 65 1950
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1 Chemia   2 2 2 2 2 3 3 8 240
2 Biologia   2 2 2 2 2 3 3 8 240
3 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający     1 1 1 1 2 2 4 120
Łączna liczba godzin 0 4 5 5 5 5 8 8 20 600
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Podstawy działalności gospodarczej             2 2 2 60
2 Język angielski zawodowy             1 1 1 30
3 Przepisy ruchu drogowego     2           1 30
4 Anatomia i fizjologia zwierząt 3 3             3 90
5 Chów i hodowla zwierząt 2 2 2 2         4 120
6 Inseminacja zwierząt     1 2         1,5 45
7 Diagnostyka weterynaryjna     1 1 2 2     3 90
8 Choroby i pielęgnacja zwierząt     2 3 3 3     5,5 165
9 Administacja weterynaryjna           2 3   2,5 75
10 Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa             4   2 60
11 PRAKTYKI ZAWODOWE**                 0 0
Łączna liczba godzin 5 5 8 8 5 7 10 3 25,5 765
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 pracownia anatomiczna 2 2             2 60
2 pracownia zootechniczna 2 2 2 1         3,5 105
3 pracownia inseminacyjna     2 1         1,5 45
4 pracownia labolatoryjna         4 3     3,5 105
5 pracownia zabiegowa     2 2 5 5     7 210
6 pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego           2 3   2,5 75
7 pracownia diagnostyczna     2 2 3 2     4,5 135
8 PRAKTYKI ZAWODOWE**                 0 0
Łączna liczba godzin 4 4 8 6 12 12 3 0 24,5 735
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 9 9 16 14 17 19 13 3 50 1500
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 34 34 34 33 35 36 36 28 135 3990
34 33,5 35,5 32

/1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego)
*w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.
**w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
kl. I - zgodnie z podstawą programową   0
kl. II - zgodnie z podstawą programową 1 40
kl. III - zgodnie z podstawą programową 2 80
kl. IV - zgodnie z podstawą programową 1 40
Razem  4 160

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II (semestru) klasy drugiej
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II (semestru) klasy trzeciej
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I (semestru) klasy czwartej

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl