Plan nauczania Technikum ZSI - Informatyk

Dla klas I w roku szkolnym 2013/2014 do 2016/2017

K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych [E12]
K2 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych [E13]
K3 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych [E14]


Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w 4-letnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania
I II III IV
I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem II sem
Przedmioty ogólnokształcące
1 Język polski 2 2 3 3 2 3 4 5 12 360
2 Język angielski 2 2 2 3 2 2 3 4 10 300
3 Język niemiecki 1 1 2 2 2 2     5 150
4 Wiedza o kulturze 1 1             1 30
5 Historia 2 2             2 60
6 Wiedza o społeczeństwie 1 1             1 30
7 Podstawy przedsiębiorczości 2 2             2 60
8 Geografia 1 1             1 30
9 Biologia 1 1             1 30
10 Chemia 1 1             1 30
11 Fizyka 1 1             1 30
12 Matematyka 2 2 2 2 2 2 4 4 10 300
13 Informatyka 1 1             1 30
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 3 3 3 3 12 360
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1 1             1 30
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 1 1 1 4 120
Łączna liczba godzin 23 23 13 14 12 13 15 17 65 1950
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1 Fizyka     1 2 3 3 3 4 8 240
2 Matematyka     1 1 3 2 2 3 6 180
3 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający     1 1 1 1 2 2 4 120
Łączna liczba godzin 0 0 3 4 7 6 7 9 18 540
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Lokalne systemy operacyjne 4 4 2 2         6 180
2 Budowa i eksploatacja komputerów 2 2 2 2         4 120
3 Sieciowe systemy operacyjne     4 4         4 120
4 Witryny i aplikacje internetowe     3 3 2 2 2   6 180
5 Systemy baz danych         3 3     3 90
6 Działalność gospodarcza w branży informatycznej         1 1     1 30
7 Język angielski zawodowy         1 1     1 30
8 PRAKTYKI ZAWODOWE**                 0 0
Łączna liczba godzin 6 6 11 11 7 7 2 0 25 750
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Pracownia budowy i eksploatacji komputerów 4 4 2 2         6 180
2 Pracownia sieciowych systemów operacyjnych     3 3         3 90
3 Pracownia lokalnych sieci komputerowych     2 2 2 2     4 120
4 Pracownia baz danych         2 2 6   5 150
5 Pracownia aplikacji intenetowych         4 4 6   7 210
6 PRAKTYKI ZAWODOWE**                 0 0
Łączna liczba godzin 4 4 7 7 8 8 12 0 25 750
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 10 10 18 18 15 15 14 0 50 1500
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 33 33 34 36 34 34 36 26 133 3990
    33 35 34 31    

/1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego)
*w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.
**w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
kl. I - zgodnie z podstawą programową   0
kl. II - zgodnie z podstawą programową    0
kl. III - zgodnie z podstawą programową 4 160
kl. IV - zgodnie z podstawą programową   0
Razem 4 160

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II (semestru) klasy drugiej
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II (semestru) klasy trzeciej
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I (semestru) klasy czwartej

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl