Rekrutacja

Liceum Sztuk Plastycznych

Rekrutacja

Technikum ZSI
- Weterynarz

Rekrutacja

Wojskowe Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja

Policyjne Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja

Psychologiczne Liceum Ogólnokształcące
NOWOŚĆ!

Rekrutacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Rekrutacja do Technikum ZSI – technik weterynarii

rok szkolny 2024/2025

Pobierz podanie oraz oświadczenie RODO lub wypełnij formularz online

W terminie od 15 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP.

W terminie do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie.
    • Podstawą przyjęcia do Technikum ZSI jest złożenie odpowiednich dokumentów.
    • O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
     • egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów, przeliczanych w następujący sposób):

j. polski – 100% x 0,35 = 35 pkt
matematyka – 100% x 0,35 = 35 pkt
j. obcy – 100% x 0,30 = 30 pkt

     • czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym:

Technik weterynarii: języka polskiego, matematyki, biologii i chemii (maksymalnie 72 punkty, przeliczane w następujący sposób):

celujący

- 18 punktów

bardzo dobry

- 17 punktów

dobry

- 14 punktów

dostateczny

- 8 punktów

dopuszczający

- 2 punkty

     • za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydat może uzyskać 7 punktów.
     • za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać 18 punktów.
     • za aktywność społeczną kandydat może uzyskać 3 punkty.
    • Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
– do 5 lipca 2024 r.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– 12 lipca 2024 r., do godz. 15.00.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały dostarczone wcześniej a także dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
– do 19 lipca 2024 r., do godz. 15.00.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
– 22 lipca 2024 r., do godz. 14.00.