Rekrutacja

Liceum Sztuk Plastycznych

Rekrutacja

Technikum ZSI
- Weterynarz

Rekrutacja

Wojskowe Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja

Policyjne Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Konsultacje i warsztaty dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych im. S. I. Witkiewicza

Liceum Sztuk Plastycznych im. S. I. Witkiewicza w Słupsku organizuje warsztaty dla kandydatów do szkoły, które będą odbywały się w budynku przy ul. Przemysłowej 25 w terminie 25.04 - 31.05.2022 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 16:00-17:30.

We wszystkie poniedziałki i czwartki warsztaty przygotowawcze z rysunku i malarstwa prowadzą nauczyciele tych przedmiotów.

W środę w tych samych godzinach odbywają się warsztaty z rzeźby.

Dodatkowo we wtorki w godzinach 15:00-16:30 odbywają się konsultacje teczek prowadzone przez nauczycieli specjalności artystycznych.

Prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – obowiązują zapisy na dany dzień.

Warsztaty i konsultacje nie odbędą się w dniu 2 i 3 maja – dni wolne od pracy.

Dni i godziny konsultacji mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco na profilu FB szkoły oraz stronie int.

Szczegóły na plakacie.

Zapraszamy!

Rekrutacja - Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza

rok szkolny 2022/2023

Pobierz podanie oraz oświadczenie RODO lub wypełnij formularz online

W terminie od 16 maja do 31 maja 2022 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP,

W terminie od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie,
 • kartę zdrowia.

W terminie od 22 lipca do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  • Warunkiem ubiegania się kandydatów o przyjęcie do LSP jest nie przekroczenie 17 roku życia.
  • Podstawą przyjęcia do Liceum Sztuk Plastycznych jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, który zostanie przeprowadzony w dniu 11.06.2022 r. od godz. 9.00 w budynku przy ulicy Przemysłowej 25. Termin dodatkowy egzaminu: 28.06.2022 r. od godz. 9.00.
  • Sprawdzian obejmuje badanie wrażliwości plastycznej i ćwiczenia praktyczne z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji (Załącznik nr 1).
  • Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostaną ogłoszone 13.06.2022 r. (I termin) i 29.06.2022 r. (II termin).
  • O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
   • egzaminu wstępnego z rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej (maksymalnie 30 punktów, przeliczanych w następujący sposób):
celujący - 10 punktów
bardzo dobry - 9 punktów
dobry - 7 punktów
dostateczny - 5 punkty
   • egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów, przeliczanych w następujący sposób):

Egzamin ósmoklasisty:
j. polski – 100% x 0,35 = 35 pkt
matematyka – 100% x 0,35 = 35 pkt
j. obcy – 100% x 0,30 = 30 pkt


   • czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, historii i plastyki (maksymalnie 72 punkty, przeliczane w następujący sposób):
celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty
   • za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydat może uzyskać 7 punktów.
   • za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać 18 punktów.
   • za aktywność społeczną kandydat może uzyskać 3 punkty.
  • Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– 21 lipca 2022 r., godz. 14.00.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
– 29 lipca 2022 r., godz. 14.00.

Załącznik nr 1