Rekrutacja

Liceum Sztuk Plastycznych

Rekrutacja

Technikum ZSI
- Weterynarz

Rekrutacja

Wojskowe Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja

Policyjne Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja

Policyjne Liceum Ogólnokształcące - klasa dziennikarsko-prawna
NOWOŚĆ!

Rekrutacja

Psychologiczne Liceum Ogólnokształcące
NOWOŚĆ!

Rekrutacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Rekrutacja do Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego

rok szkolny 2023/2024

Pobierz podanie oraz oświadczenie RODO lub wypełnij formularz online

W terminie od 15 maja do 30 maja 2023 r. do godz. 15.00 należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
 • ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP.

W terminie od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • dwie fotografie,
 • kartę zdrowia.

 

    • Podstawą przyjęcia do PLO jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz zdanie egzaminu wstępnego, który zostanie przeprowadzony w dniu: 02.06.2023 r. od godz. 9.00. Zbiórka w Zespole Szkół Informatycznych przy ul. Koszalińskiej 9.
    • Termin dodatkowy egzaminu: 28.06.2023 r. od godz. 9.00.
    • Egzamin obejmuje sprawdzenie poziomu sprawności fizycznej (Załącznik nr 2).
    • Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 07.06.2023 r. (I termin) i 29.06.2023 r. (II termin).
    • O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
     • egzaminu wstępnego (maksymalnie 50 punktów),
     • egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów, przeliczanych w następujący sposób):

j. polski – 100% x 0,35 = 35 pkt
matematyka – 100% x 0,35 = 35 pkt
j. obcy – 100% x 0,30 = 30 pkt

     • czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, historii i wychowania fizycznego (maksymalnie 72 punkty, przeliczane w następujący sposób):

celujący

- 18 punktów

bardzo dobry

- 17 punktów

dobry

- 14 punktów

dostateczny

- 8 punktów

dopuszczający

- 2 punkty

     • za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydat może uzyskać 7 punktów.
     • za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać 18 punktów.
     • za aktywność społeczną kandydat może uzyskać 3 punkty.

 

    • Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny zachowania. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– 19 lipca 2023 r., do godz. 15.00.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały dostarczone wcześniej – od 20 do 26 lipca 2023 r., do godz. 15.00.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
– 27 lipca 2023 r., godz. 14.00.